28. 10. 2009, 16:28

Zpráva o činnosti sdružení 16.4.2009 - 27.10.2009

Hospicové občanské sdružení Duha bylo registrováno dne 16.4.2009. Naším cílem je zřízení domácí hospicové služby v tomto regionu. Kvalifikovaně zvládáme bolest a další průvodní jevy terminální fáze onkologického onemocnění. V domácí atmosféře s odbornou zdravotní péčí mohou tak nemocní prožít důstojně konec svého života.

Jsme dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdužení v oblasti poskytování této péče. Důvodem je chybějící zařízení tohoto typu v oblasti, která se dá považovat za spádovou. Tento druh služby ulehčí nemocnicím, které jsou ve vzdálenosti 25 km od Hořic, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Oblastní nemocnice Jičín, Městská nemocnice Dvůr Králové, nemocnice Jaroměř, nemocnice Nový Bydžov, nemocnice Hořice. Východní Čechy mají asi 600 lůžek LDN a 30 lůžek pro onkologické pacienty v Červeném Kostelci. Víme, že tento stav nepokrývá skutečnou potřebu hospicových lůžek. Spolupracujeme s ošetřujícími lékaři, specialisty na léčbu bolesti, s onkologickými pracovišti, zajišťujeme duchovní a sociální péči. Členy našeho týmu jsou např.: prof. Jiří Petera Ph.D., přednosta kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, MUDr. Marie Svatošová, prezidentka Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče ČR, MUDr. Karel Kulda, klinika anesteziologie a resuscitace FN HK, lékař s paliativní atestací, pracující v ambulanci bolesti, MUDr. Pavel Sieber, chirurg, Oblastní nemocnice Jičín. Zdravotní sestry mají specializované odborné vzdělání a dlouhodobou praxi. Poskytujeme široké odborné poradenství týkající se péče o tělesnou a psychickou pohodu nemocných. Dbáme na prevenci proleženin. Pomáháme s orientací v nabídce zdravotnických pomůcek. Postupně zřizujeme půjčovnu zdravotnických pomůcek pro rodiny, které s naší pomocí pečují o umírajícího. Pomůcky zapůjčíme a naučíme rodinu s nimi zacházet. Jedná se o elektricky polohovatelné lůžko, aktivní antidekubitní matraci, koncentrátor kyslíku, dávkovač léků proti bolesti, odsávačku, toaletní židli a další pomůcky podle individuálních potřeb pacienta. V současné době máme v 15 letém pronájmu budovu v areálu nemocnice, kde zřizujeme kontaktní místo a zázemí pro domácí hospicovou péči. Od registrace občanského sdružení Duha jsme poskytli specialisovanou péči 4 onkologickým nemocným v terminální fázi. Denně probíhá návštěva v rodině, služba je 24 hod. 1 pacient je průměrně v péči 1,5 - 2 měsíce. Spolupracujeme s rodinou i po smrti. V současné době pečujeme o 1 nemocného. 

Po registraci nestátního zdravotního zařízení předpokládáme, že postupně budeme mít v týmu 5 zdravotních sester a poskytneme tak domácí hospicovou péči 30 pacientům ročně. 

K šíření znalostí a zkušeností v hospicové péči slouží edukační centrum v prostorách kontaktního místa hospicové péče. Uskutečňujeme velké množství přednášek na toto téma v odborné zdravotnické oblasti, informujeme veřejnost o hospicové péči, přednášíme studentům místních i okolních středních škol.

Na podporu hospicové péče v tomto regionu se uskutečnily benefiční koncerty a další se plánují. Návštěvníkům těchto akcí je nabídnut kulturní program a zároveň presentace prostor centra domácí hospicové péče a činnosti našeho sdružení. Základem naší činnosti je pochopení jedinečnosti každého člověka a úcta k jeho osobnosti. V péči o nevyléčitelně nemocné se snažíme naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Proto si klademe za cíl i nadále poskytovat a rozvíjet : - kvalitní zdravotní péči - kvalitní duchovní péči - nabízet vzdělávací aktivity - aktivně zapojovat veřejnost formou dobrovolné a finanční pomoci - možnost zůčastnit se kulturních aktivit Naše priority : -hodnota lidského života -pomoc člověku -tolerance, respekt a rovné příležitosti -týmová práce -důvěra -domácí a přátelská atmosféra -profesionální péče zahrnující veškeré aspekty potřeb člověka - vytrvalost a odvaha Důležitá fakta : Jsme pilotní zařízení tohoto typu v ČR. Po registraci sdružení jsme poskytli pomoc 4 pacientům. Součástí péče je vznikající půjčovna zdrav. pomůcek. Poradenská služba byla poskytnuta 12 rodinám. Doba péče o 1 pac. je 1,5- 2 měsíce 24 hod. Provoz tohoto zařízení je financován zatím především od drobných dárců. V současné době nečerpáme žádnou státní dotaci ani nemáme jiné finanční zdroje. Předpokládáme do budoucna platbu zdravotních pojišťoven, státní dotace, grantové programy z Evroské unie. Nezbytné jsou dary od firem a jednotlivců. 

V Hořicích dne 27.10.2009

                                                                           Jana Sieberová

 

Načítání stránky