12. 04. 2011, 16:34

Zkušenosti ze stáže v Salcburku...

       Velmi oceňuji důvěru Asociace hospicové  paliativní péče, která mi zprostředkovala týdenní stáž v Salcburku, kde jsem se zúčastnila vzdělávacího koncorcia zdravotních sester pracujících s pacienty v konečné fázi života.    USA nadace Bristol - Myers Squibb Foundation finančně podporuje od roku 2007 projekty vycházející z komunity zaměřené na nerovnosti v péči o pacienty trpící rakovinou ve střední a východní Evropě.    Vzhledem k tomu, že jako zdravotní sestry v ČR nemáme možnost zapojit se do celorepublikové diskuse ohledně špatné péče o umírající pacienty, byly společné názory na onkologickou péči velice cenné. Kromě České republiky se účastnily školení zdravotní sestry z Polska, Maďarska, Rumunska, Ruska.      Dokud se jako zdravotní sestry sami nepokusíme o změnu v přístupu k umírajícím, budeme stálými svědky bolesti, samoty a smutku. Americká společnost Elnec vyučila zdravotní sestry v 69 zemích na celém světě, které již sami ve svých zemích mění pohled na paliativní péči hlavně v nemocnicích na akutních lůžkách a vyučují na zdravotnických školách. Je nutné si uvědomit, že hnutí paliativní péče je celosvětové, jehož předpokladem je předávání zkušeností a informací s jasným cílem = pomáhat umírajícím nemocným.  Informace ze zemí ve východní Evropě.  Rumunsko: Paliativní péče je nástavbový obor, společný pro lékaře, sestry, duchovní. Mají zastoupené všechny formy-lůžkové hospice, mobilní týmy, paliativní jednotky, denní stacionáře. Počet lůžek nám nebyl oznámen. Problém ve financování, pouze 30% hradí zdravotní pojišťovny, domácí péči si celou hradí pacient.  Maďarsko: 11 lůžkových hospiců, 62 hospiců je součástí nemocnic, 3 mobilní týmy, ambulance paliativní péče. Průměrná doba pacienta na jednom hospicovém lůžku je 41 dní. 36% nemocných umírá v domácím prostředí. 60% u lůžkové části hradí zdravotní pojišťovny, 35% ostatní zdroje, mobilní týmy jsou hrazeny ze zdravotního pojištění 50%.     Trápí je, že pacienti do hospiců přicházejí pozdě, nejsou informování o hospicové péči, mají problém s nedostatečným financováním. Lékařů s paliativní specializací je málo, mají různá preskripční omezení, praktičtí lékaři nespolupracují, je špatná komunikace mezi lůžkovými a domácími hospici. Chybí vzdělávání v paliativní péči pro lékaře a sestry.  Polsko:     60 onkologických stacionářů, 300 mobilních týmů, paliativní jednotky v nemocnicích. Domácí hospicová péče je financována z národního pojištění. Finance chybí u dlouhodobé péče, např. u onkologicky nemocného dítěte platí pojišťovny pouze 3 měsíce. Chybí lékaři a zdravotní sestry vzdělané v paliativní péči.  Rusko:      První hospic založen v roce 1990 v Petrohradě. Hospice mají 24 lůžek, vedou je zdravotní sestry. Zdravotní pojišťovny hradí pouze 14 dní. Financování je velký problém. Mobilní jednotky pracují pod ambulancemi praktických lékařů, je v nich velké zapojení dobrovolníků. Některé církve vedou sami lůžkové hospice finančně i odborně. Velká bolest ve společnosti je ze zákona stanovená dávka  Morphinu 50 mg na den u jednoho pacienta a to pouze v injekční formě, jiná není dostupná!   USA:     V lůžkových hospicích tráví pacienti velmi krátkou dobu, kolem 5 dní. Většina pacientů je doma, v lůžkových hospicích nastavují léčbu bolesti a ostatních symptomů. Domácí hospicová péče je dostupná, je velice profesionální, zaměřená na celou rodinu a na její podporu v celém období života pacienta. Velký důraz kladou na spirituální péči, v paliativních týmech má kněz nezastupitelnou roli. Nemocnice, hlavně oddělení JIP, ARO mají adekvátní paliativní péči poskytovanou týmem odborníků. Paliativní péče se poskytuje také ve věznicích a bezdomovcům. Paliativní péče v USA se integruje do všech medicínských oborů. Velký důraz je kladen na komunikaci, pojmenování problému a následném řešení.      Všechny země se shodly na tom, že komunikace mezi zdravotníky ve prospěch umírajících je nedostatečná. Často se neví jak komunikovat na konci života, protože nevidíme nemocné jako celek a sami zdravotníci máme problém vyrovnat se s vlastní smrtelností!Trápí nás také ve všech východních zemích nedostatečné financování hospicové péče.  12,7 milionů lidí má každý rok diagnostikován karcinom. 7,6 milionů lidí ročně na onkologické onemocnění umírá. 5 milionů lidí nemá léčenou bolest! Potřebujeme mít potřebné léky pro tyto pacienty, důraz je kladen na dostupnost opiátů. To by měla být zásadní věc.  Program v USA zní: ZASTAVTE MUČENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ!                                            Jana Sieberová    HOS Duha Hořice  Fotografie ze semináře ELNEC.                                                                
Načítání stránky