Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadační fond Atýsek Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Veřejný závazek

Poslání služby

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství nemocným v terminálním stadiu onkologického onemocnění, jejich rodinám, pozůstalým a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné. Služba je poskytována v kanceláři poradny (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele do vzdálenosti 30 km od sídla služby (terénní forma).

Cílová skupina

Osoby v terminálním stadiu onkologického onemocnění.
Osoby pečující, příbuzní a blízcí nevyléčitelně nemocného v období jeho nemoci, umírání, smrti a v období zármutku.

Služba je poskytována uživatelům zejména od patnácti let věku. Pokud se pracovník poradny není schopen s uživatelem dorozumět (např. sluchově postižení, cizinci), je nutné, aby si uživatel zajistil tlumočníka.

Cíl služby

Poskytnout informace o možnostech důstojného umírání v České republice.
Poskytnout informace a rady k tomu, že je také možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.
Pomoc se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí / např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče /.
Umožnit tak uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do smrti.

Principy poskytované služby

Ochrana lidského života – služba nepodporuje jakékoliv snahy o uzákonění eutanázie (aktivní ukončení lidského života na žádost nemocného).
Bezplatnost – služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně.
Anonymita – právo uživatele vystupovat anonymně.
Diskrétnost – všechny informace od uživatele jsou považovány za důvěrné a nejsou sdělovány dalším osobám.
Individuální přístup a flexibilita – služby jsou v nejvyšší možné míře přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů.
Uznávání hodnoty a dodržování práv uživatelů – pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování práv uživatelů a respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení nebo náboženství.
Respektování volby a svobodného rozhodování uživatelů – pracovníci respektují svobodné rozhodování uživatelů týkající se poskytovaných služeb, odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoj k různým oblastem života.
Odbornost – pracovníci jsou vzděláváni pro práci s uživateli.
Partnerství a spolupráce – pracovníci jednají s uživateli služeb na principech partnerství a spolupráce a spolupracují s jejich rodinnými příslušníky, dalšími odborníky, veřejnou správou, samosprávou, studenty a dobrovolníky, dalšími organizacemi a veřejností.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

a) zprostředkování navazujících služeb (např. sjednání kontaktu s domácí zdravotní paliativní péčí nebo lůžkovým zařízení paliativní péče, ošetřovatelskou službou, pečovatelskou službou, půjčovnou pomůcek, domluvení schůzky na městském úřadu, úřadu práce, u notáře, OSSZ )

Sociálně terapeutické činnosti:

a) poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání – občanská poradna Centra domácí hospicové péče poskytuje poradenství v oblastech: orientace v sociálních systémech (okruh sociálního pojištění, dávky SSP, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi apod.), práva (orientace v zákonech – např. občanské, pracovní), psychologie (psychosociální podpora pro dlouhodobě pečující, psychohygiena pečujících a relaxace) a v oblasti vzdělávání (edukace v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti klienta – s jeho souhlasem; pro někoho jsou tyto záležitosti běžné, pro klienta, který si s nimi neví rady, jsou velmi obtížné)
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (mapování klientovy rodinné situace, pokud to řešení případu vyžaduje, zjišťovat, zda mu může pomoci někdo z okolí).

Ochrana uživatele před předsudky a negativním hodnocením:

Předsudek je zakořeněný úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu. Obvykle vychází z neoprávněného zobecnění nebo jiného zjednodušení zkušenosti.

a) předsudky

Služební auto není viditelně označeno logem organizace – aby uživatel nebyl okolím považován za umírajícího.

Nekomunikovat s uživateli na veřejnosti, pokud si sami komunikaci nevyžádají.

Zaměstnanci pracují prostřednictvím supervizí s vlastními předsudky (sociální, rasové, náboženské).

b) negativní postoj uživatele k pracovníkovi

Pracovník si s uživatelem pokusí promluvit a zjistit, z čeho pramení jeho negativní hodnocení.
Pokud uživatel nezmění svůj postoj nabídne mu sociální pracovník ukončení rozhovoru a poskytne mu kontakty na obdobné nebo navazující služby.

c) negativní postoj pracovníka k uživateli

Zjistit příčiny negativního postoje a pokusit se je odstranit prostřednictvím supervize či vhodného školení.