Podporují nás

Veřejný závazek

Poslání služby

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství nemocným v terminálním stadiu onkologického onemocnění, jejich rodinám, pozůstalým a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné. Služba je poskytována v kanceláři poradny (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele do vzdálenosti 30 km od sídla služby (terénní forma).

Cílová skupina

Osoby v terminálním stadiu onkologického onemocnění.
Osoby pečující, příbuzní a blízcí nevyléčitelně nemocného v období jeho nemoci, umírání, smrti a v období zármutku.

Služba je poskytována uživatelům zejména od patnácti let věku. Pokud se pracovník poradny není schopen s uživatelem dorozumět (např. sluchově postižení, cizinci), je nutné, aby si uživatel zajistil tlumočníka.

Cíl služby

Poskytnout informace o možnostech důstojného umírání v České republice.
Poskytnout informace a rady k tomu, že je také možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.
Pomoc se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí / např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče /.
Umožnit tak uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do smrti.

Principy poskytované služby

Ochrana lidského života – služba nepodporuje jakékoliv snahy o uzákonění eutanázie (aktivní ukončení lidského života na žádost nemocného).
Bezplatnost – služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně.
Anonymita – právo uživatele vystupovat anonymně.
Diskrétnost – všechny informace od uživatele jsou považovány za důvěrné a nejsou sdělovány dalším osobám.
Individuální přístup a flexibilita – služby jsou v nejvyšší možné míře přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů.
Uznávání hodnoty a dodržování práv uživatelů – pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování práv uživatelů a respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení nebo náboženství.
Respektování volby a svobodného rozhodování uživatelů – pracovníci respektují svobodné rozhodování uživatelů týkající se poskytovaných služeb, odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoj k různým oblastem života.
Odbornost – pracovníci jsou vzděláváni pro práci s uživateli.
Partnerství a spolupráce – pracovníci jednají s uživateli služeb na principech partnerství a spolupráce a spolupracují s jejich rodinnými příslušníky, dalšími odborníky, veřejnou správou, samosprávou, studenty a dobrovolníky, dalšími organizacemi a veřejností.

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

a) zprostředkování navazujících služeb (např. sjednání kontaktu s domácí zdravotní paliativní péčí nebo lůžkovým zařízení paliativní péče, ošetřovatelskou službou, pečovatelskou službou, půjčovnou pomůcek, domluvení schůzky na městském úřadu, úřadu práce, u notáře, OSSZ )

Sociálně terapeutické činnosti:

a) poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání – občanská poradna Centra domácí hospicové péče poskytuje poradenství v oblastech: orientace v sociálních systémech (okruh sociálního pojištění, dávky SSP, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi apod.), práva (orientace v zákonech – např. občanské, pracovní), psychologie (psychosociální podpora pro dlouhodobě pečující, psychohygiena pečujících a relaxace) a v oblasti vzdělávání (edukace v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

a) pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyplnění formulářů, složenek, vyřizování telefonátů či mailů za přítomnosti klienta – s jeho souhlasem; pro někoho jsou tyto záležitosti běžné, pro klienta, který si s nimi neví rady, jsou velmi obtížné)
b) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím (mapování klientovy rodinné situace, pokud to řešení případu vyžaduje, zjišťovat, zda mu může pomoci někdo z okolí).

Ochrana uživatele před předsudky a negativním hodnocením:

Předsudek je zakořeněný úsudek či názor, který není založen na spolehlivém poznání, ale na pouhém mínění či předpokladu. Obvykle vychází z neoprávněného zobecnění nebo jiného zjednodušení zkušenosti.

a) předsudky

Služební auto není viditelně označeno logem organizace – aby uživatel nebyl okolím považován za umírajícího.

Nekomunikovat s uživateli na veřejnosti, pokud si sami komunikaci nevyžádají.

Zaměstnanci pracují prostřednictvím supervizí s vlastními předsudky (sociální, rasové, náboženské).

b) negativní postoj uživatele k pracovníkovi

Pracovník si s uživatelem pokusí promluvit a zjistit, z čeho pramení jeho negativní hodnocení.
Pokud uživatel nezmění svůj postoj nabídne mu sociální pracovník ukončení rozhovoru a poskytne mu kontakty na obdobné nebo navazující služby.

c) negativní postoj pracovníka k uživateli

Zjistit příčiny negativního postoje a pokusit se je odstranit prostřednictvím supervize či vhodného školení.