Podporují nás

Informace pro zájemce o službu

Provozovatelem Sociální poradny Centra domácí hospicové péče je Domácí hospic Duha, o.p.s. Sociální poradna poskytuje odborné sociální poradenství podle §37, odst. 1, písm. b), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poslání služby

Posláním služby je poskytování odborného sociálního poradenství nemocným v terminálním stadiu onkologického onemocnění, jejich rodinám, pozůstalým a lidem pečujícím v domácím prostředí o nevyléčitelně nemocné. Služba je poskytována v kanceláři poradny (ambulantní forma) nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele do vzdálenosti 30 km od sídla služby (terénní forma).

Cíl služby

Poskytnout informace o možnostech důstojného umírání v České republice.
Poskytnout informace a rady k tomu, že je také možné zemřít doma a že je možné pečovat o umírající v domácím prostředí.
Pomoc se zajištěním potřebných podmínek k péči o umírající v domácím prostředí / např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, domácí paliativní péče, duchovní péče /.
Umožnit tak uživatelům služby, aby mohli zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí až do smrti.

Principy poskytované služby

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.
Ochrana lidského života – služba nepodporuje jakékoliv snahy o uzákonění eutanázie (aktivní ukončení lidského života na žádost nemocného).

Pravidla konzultace

Služba je poskytována formou 30 minutových konzultací. Pracovník poradny může konzultaci podle potřeby zkrátit či při řešení složitějšího problému prodloužit. Konzultace mohou být jednorázové či opakované.

Do poradny je možné se předem objednat telefonicky, emailem nebo osobně. Zájemce může přijít do poradny i bez objednání, v případě obsazené denní kapacity (6 konzultací) mu je nabídnout jiný termín konzultace.

Konzultační hodiny

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou:

– ambulantní forma pondělí až pátek 8-11 hodin,
– terénní forma pondělí až pátek 11,30-15 hodin.

Sociální poradna Centra domácí hospicové péče poskytuje sociální služby na adrese:

Centrum domácí hospicové péče
Riegrova 655
508 01 Hořice

Telefon: +420 739 912 781
E-mail: poradna@hospic-horice.cz

Kancelář poradny se nachází v samostatně stojícím objektu v zahradě Městské nemocnice v Hořicích, který má v dlouhodobém pronájmu Domácí hospic Duha, o.p.s. od roku 2009.

Uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby

V případě, že osobní cíl zájemce je poradna schopna splnit a zájemce souhlasí s navrhovaným řešením, je uzavřena ústní smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Tím se stává ze zájemce uživatel.

Dle § 91, odst. 2, zák. č. 108/2006 Sb. obsahuje smlouva o poskytování sociální služby tyto náležitosti:

a) Označení smluvních stran – na jedné straně poskytovatelem služby je Sociální poradna Centra domácí hospicové péče, Riegrova 655, 508 01 Hořice zastoupená sociálním pracovníkem, na straně druhé příjemcem služby je uživatel služby, který může vystupovat anonymně,

b) Druh sociální služby – odborné sociální poradenství (§ 37 zák. č. 108/2006 Sb.),

c) Rozsah poskytování sociální služby – služba je poskytována formou 30 minutových konzultací, celkový rozsah je vždy individuální,

d) Místo a čas poskytování služby – Sociální poradna Centra domácí hospicové péče, Riegrova 655, 508 01 Hořice, ambulantní forma pondělí až pátek 8-11 hodin, terénní forma pondělí až pátek 11,30-15 hodin,

e) Výše úhrady – služba je poskytována bezplatně,

f) Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb – viz Informace pro zájemce o službu (dostupné v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace),

g) Výpovědní důvody a výpovědní lhůty – ze strany uživatele kdykoliv bez udání důvodu s okamžitou platností, ze strany poskytovatele v případě slovního nebo fyzického napadání s okamžitou platností,

h) Doba platnosti smlouvy – smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Může být mimo důvody uvedené v čl. g) též ukončena na základě dohody obou smluvních stran.

Každý uživatel služby má právo nahlížet do osobní dokumentace, která je vedena pod jeho uživatelským číslem.

Odmítnutí zájemce o službu

Dle § 91, odst. 3. Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. může poskytovatel odmítnout zájemce o sociální službu, pokud:

Písm. a) Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. zájemce žádá pobytovou službu).

Písm. b) Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (kapacita poradny je 6 uživatelů denně).

Písm. d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální pracovník poradny vede evidenci zájemců, kterým nebylo vyhověno z důvodu nedostatečné kapacity. O této skutečnosti provede záznam do sešitu Evidence odmítnutých zájemců. V sešitu je uvedeno pořadové číslo, důvod odmítnutí, podpis pracovníka. Pokud zájemce s odmítnutím nesouhlasí, může si podat stížnost podle Informací pro zájemce o službu, které jsou umístěny v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace.

Na žádost odmítnutého zájemce je vystaveno písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy (§ 91, odst. 7 Zák. č. 108/2006 Sb.).

Pracovník poradny odmítnutému zájemci poskytne podporu pro vyhledání jiné služby, popř. mu předá kontakt na jiné zařízení, které může navštívit.

V případě naplnění denní kapacity poradny sociální pracovník nabídne zájemci jiný termín.

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Stížnost je chápána jako výkon práva uživatele služby a je považována za příležitost ke zvýšení kvality poskytované služby.

Stížnost lze podat ústně, písemně, anonymně či alternativní formou (znakový jazyk).

Jak postupovat:

1.ústní forma

Možnost podání u ředitele Domácího hospice Duha, o.p.s.,
u vedoucí Centra domácí hospicové péče,
u sociálního pracovníka poradny,
telefonicky na těchto číslech: 608 151 200, 493 586 363, 739 912 781,
na adrese: Riegrova 655, 508 01 Hořice.

2. písemná forma

Vhozením do schránky „Stížnosti“, která je označena a umístěna ve vstupní chodbě Centra domácí hospicové péče v Hořicích (schránka je vybírána 1x týdně sociálním pracovníkem poradny),
odesláním poštou na adresu Domácí hospic Duha, o.p.s., Čsl. armády 1815, 508 01 Hořice,
e – mailem na adresu hospic-horice@seznam.cz, poradna@hospic-horice.cz .

3. anonymní forma

Anonymní forma může mít kteroukoliv podobu z předchozích forem.

4. alternativní forma

Prostřednictvím tlumočníka do znakového jazyka, do cizího jazyka, apod., prostřednictvím důvěrné osoby uživatele služby, který není schopen verbální komunikace a důvěrná osoba může z jeho nonverbálních projevů rozpoznat pocity nelibosti z nějaké skutečnosti.

Doba určená k vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího doručení. Všechny stížnosti jsou vyřizovány písemně.
Pracovník oprávněný k vyřízení stížnosti prodiskutuje a sdělí závěrečné stanovisko,
popřípadě konkrétní postupy a náhrady, které povedou ke změně nebo nápravě dané skutečnosti uvedené ve stížnosti, osobě, která stížnost podala.

U anonymní formy podání stížnosti bude závěrečné stanovisko po dobu 2 týdnů zveřejněno v písemné podobě u schránky „Stížnosti“ ve vstupní chodbě Centra domácí hospicové péče v Hořicích.
V případě, že je uživatel služby nebo jiná osoba podávající stížnost nespokojena s jejím
vyřízením, má možnost obrátit se k nadřízenému nebo nezávislému orgánu:

na Krajský úřad Královéhradeckého kraje:

• Krajský úřad Královehradeckého kraje vedoucí odboru sociálních věcí Pivovarské nám. 1245
Hradec Králové 500 03
tel.: 495 817 111
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz

na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR:
• MPSVČR
Na Poříčním právu 1
Praha 2, 128 01
tel.: 221 922 664
e-mail: posta@mpsv.cz

na Český helsinský výbor:
• Štefánikova 21, Praha 5, 150 00
tel.: 257 221 142
e-mail: info@helcom.cz

na veřejného ochránce práv:
• Kancelář veřejného ochránce práv
• Údolní 39, Brno, 602 00
tel.: 542 542 111
e-mail: podatelna@ochrance.cz


na Okresní soud v Jičíně (Občan ČR má možnost podle obecně právních předpisů obrátit se v případě porušení jeho práv na soud.):

• Šafaříkova 842
Jičín, 506 01
tel.: 493 547 111

Pracovníci poradny dbají při přijímání a řešení stížností na bezpečný postup a ochranu uživatele, předcházejí tomu, aby se uživatel služby nedostal do nevýhodné situace, která by ho mohla z důvodu podání stížnosti ohrozit.

Nouzové a havarijní situace

Nouzová situace je mimořádné ohrožení osoby uživatele nebo zaměstnance
(napadení, úraz, pád)

Havarijní situace je náhlá mimořádná událost, která vznikla v souvislosti s technickým provozem (požár, povodeň, prasklé potrubí, autohavárie apod.)

Pracovníci poradny jsou s těmito situacemi seznámeni a znají zavedené postupy řešení.

Důležitá telefonní čísla:

Hasiči – tel. 150
Zdravotnická záchranná služba – tel. 155
Policie – tel. 158
Městská policie Hořice – tel. 737 445 336
Porucha (havárie) el. proudu a vody – vrátnice nemocnice – tel. 493 586 311

Příklady nouzových a havarijních situací:

– požár v budově,
– havárie vody,
– pád stromu na budovu,
– akutní zhoršení zdravotního stavu nebo úraz uživatele.

Zvyšování kvality sociální služby

Jednou z možností zvyšování kvality sociální služby je získávání zpětné vazby od uživatelů. K tomu slouží dotazníky. Při každé návštěvě informuje sociální pracovník poradny uživatele o možnosti vyplnění anonymního dotazníku (Dotazník spokojenosti). Dotazníky jsou k dispozici na stolku u vchodu do sociální poradny, kde je možnost vyplněné dotazníky vhodit do označené schránky. Dotazníky jsou k dispozici i na webu organizace.