Podporují nás

Ochrana práv osob

Předcházení situacím, v nichž by mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod uživatelů / východiskem je Listina základních práv a svobod /

Čl. 3, odst. 1 Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu či jiného postavení.

Příklady možných porušení:

Odmítnutí uživatele z důvodu náboženského přesvědčení.
Řešení: Zaměstnanci dodržují princip „Uznávání hodnoty a dodržování práv uživatelů“

Čl. 7 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

Příklady možných porušení:

Rozhovor s uživatelem probíhá v přítomnosti další nezúčastněné osoby.
Řešení: Zaměstnanci dodržují právo uživatele na individuální rozhovor a současně právo přizvat si k rozhovoru jinou osobu dle vlastního uvážení.

Zjišťování zbytečných informací, které nejsou potřebné k poskytnutí služby.
Řešení: Zaměstnanci zjišťují pouze informace nezbytné, uživatel má kdykoliv právo odmítnout informaci podat.

Čl. 10, odst. 1 Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jméno.

Příklady možných porušení:

Zaměstnanci používají nevhodný slovník (vulgarismy, zdrobněliny, tykání, nevhodné oslovování, zvyšování hlasu.
Řešení: Zaměstnanci jsou povinni v hovoru s uživateli používat důsledně jazyk v rámci společenských norem, který běžně používáme v hovoru s dospělými lidmi – jako kdybychom mluvili s vrstevníkem uživatele, který službu nepotřebuje. Zaměstnanci nemohou používat zdrobněliny, hantýrku, vulgarismy.
Zaměstnanci používají v kontaktu a komunikaci s uživatelem srozumitelné výrazy a krátké věty, nepoužívají odborné výrazy a cizí slova. Vyjadřují se zdvořile.
Zaměstnanci uživatelům vždy vykají, oslovují je příjmením a oslovením pán/paní. Výjimku mohou učinit pouze v případech, kdy uživatele znají již z dřívější doby a tito uživatelé by mohli změnu oslovení chápat jako narušení nebo ochlazení vztahu.
Zaměstnanci empaticky naslouchají, neodsuzují specifické projevy uživatele, ale přijímají je, jací jsou. Zvláštní pozornost věnují konverzaci s lidmi s poruchami sluchu, řeči, paměti nebo orientace.

Čl. 10, odst. 2 Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života.

Příklady možných porušení:

Zaměstnanci se okázale hlásí k uživateli na veřejnosti.
Řešení: Zaměstnanci respektují právo uživatele na soukromí.

Při telefonování uživateli zaměstnanci řeší situaci s jinou osobou, která hovor přijala.
Řešení: Zaměstnanci řeší situaci výhradně s uživatelem.

Zaměstnanci nutí uživatele přijmout jím nabízené řešení.
Řešení: Zaměstnanci respektují svobodnou volbu uživatele.

Čl. 10, odst. 3 Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Příklady možných porušení:

Zaměstnanci hovoří o situaci uživatele na veřejnosti bez jeho souhlasu.
Řešení: Zaměstnanci dodržují mlčenlivost dle Zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Zaměstnanci shromažďují nadbytečné osobní údaje o uživateli.
Řešení: Zaměstnanci získává pouze situace potřebné k poskytnutí služby.

Do dokumentace může nahlížet neoprávněná osoba.
Řešení: V době nepřítomnosti sociálního pracovníka na pracovišti je veškerá dokumentace uzavřena v uzamykatelné kartotéce.

Čl. 12, odst. 1 Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

Příklady možných porušení:

Zaměstnanci vstupují bez vyzvání do otevřeného obydlí.
Řešení: Zaměstnanci při vstupu do obydlí čekají na vyzvání.

Čl. 13 Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Příklady možných porušení:

Dopis adresovaný do poradny si může přečíst neoprávněná osoba.
Řešení: Zaměstnanci postupují v souladu se Standardem č. 6.

Telefonní hovor v poradně vyslechne neoprávněná osoba.
Řešení: Při telefonování s uživatelem si zaměstnanci zajistí potřebné soukromí nebo hovor s vysvětlením odloží na později.

Střety zájmů

Délka poskytování služby

Uživatel protahuje konzultaci výrazně nad stanovený časový limit.
Řešení: Je přesně stanovena délka konzultace, která je uživatelům služeb sdělena před zahájením konzultace, aby věděli, že jejich čas je limitovaný.

Konzultace je pracovníkem poradny zkrácena.
Řešení: Je dodržována délka konzultace.

Kontrola

1. Dodržování tohoto standardu je povinné pro všechny pracovníky poradny.
2. Kontrolu a dohled nad dodržováním těchto pravidel provádí ředitel organizace a sociální pracovnice.
3. Při kontrole jsou využívány různé metody – např. stížnosti, individuální plánování u uživatelů, supervize, ohlasy veřejnosti, anonymní hodnotící dotazníky.

Postup při porušení práv uživatelů

1. Porušení (podezření z porušení) práv uživatelů jsou všichni zaměstnanci poradny povinni bezodkladně hlásit řediteli organizace.
2. Ředitel organizace provede šetření. O provedeném šetření a zjištěných skutečnostech provede písemný zápis. Součástí zápisu je postup k řešení a nápravě vzniklé skutečnosti. Porušení

stanovených postupů a práv řeší ředitel organizace podle závažnosti a rozsahu porušení dle zákoníku práce.
3. Ředitel sdělí uživateli závěrečné stanovisko a konkrétní postupy, které povedou k nápravě dané skutečnosti.
4. Všechna porušení (podezření z porušení) práv uživatelů, záznamy o jejich prošetření eviduje, uchovává, 1x ročně vyhodnocuje a analyzuje sociální pracovník poradny.

Pravidla pro přijímání darů

1. Jedinou oprávněnou osobou k přijímání darů a dotací je ředitel obecně prospěšné společnosti.

2. Všechny dary jsou přijímány na základě Darovací smlouvy (příloha č. 1) , Potvrzení o přijetí daru (příloha č. 2) a Darovací smlouvy na věcný dar (příloha č. 3). Má-li dárce svou vlastní smlouvu, která obsahuje všechny stanovené údaje, je možné tuto smlouvu pro účely darování použít.

3. Smlouvy za organizaci podepisuje ředitel.

4. Finanční dar – v evidenci (software Rolnička) se uvede částka a datum přijetí daru, název a jméno dárce. Věcný dar se zavede do evidence podle výše hodnoty daru.

5. Žádá-li dárce vyúčtování daru, musí tak být provedeno nejpozději do 31.12. roku, kdy organizace dar obdržela. Nebo dříve, dle požadavku dárce. Vyúčtování musí být transparentní, doložené fotokopiemi dokladů.

6. Podle § 2067 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) je dar uživatele služby neplatný. (….Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby….)

7. Přijímání jakýchkoliv dárků v osobní rovině je z a k á z á n o . Při odmítání postupují však pracovníci vůči potencionálnímu dárci ve vší slušnosti a maximální taktnosti s odkazem na vnitřní směrnice organizace.