Podporují nás

Jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o službu vede sociální pracovník poradny. Jednání se zájemcem o službu může být vedeno:

Osobně
Telefonicky
Písemně (e-mailem, dopisem)

Všechny kontakty jsou zapisovány do tabulky programu Excel s názvem „Zájemci o službu“, která je vedena v PC kanceláře poradny a přístup do ní je zaheslován.

Osobně:

Do poradny je možné se předem objednat telefonicky, emailem nebo osobně. Zájemce může přijít do poradny i bez objednání, v případě obsazené denní kapacity (6 konzultací) mu je nabídnout jiný termín konzultace.

Osobní jednání se zájemcem o službu probíhá v prostorách poradny (ambulantní) nebo ve vlastním sociálním prostředí zájemce o službu (terénní). Pracovník nejprve vyslechne zájemce o službu. Následně mu pracovník vysvětlí, jaké služby poradna poskytuje.

Celého procesu jednání se zájemcem se mohou zúčastnit rodinní příslušníci zájemce, blízké osoby, opatrovník, odborníci (psycholog, logoped,…) a další osoby pokud jejich účast na jednání uznají obě strany za vhodnou.

1. Zájemce nespadá do cílové skupiny odborné sociální poradny
Sociální pracovník doporučí dle svých možností a znalostí jinou sociální službu popř. jiné řešení.

2. Zájemce spadá do cílové skupiny odborné sociální poradny
Sociální pracovník dále informuje zájemce o poslání a cílech služby, o principech poskytování služby, o základních činnostech při poskytování služby a o ochraně práv uživatelů služby. Dále ověří, zda zájemce informacím porozuměl. Poskytované informace jsou zájemci též dostupné na internetových stránkách organizace a v písemné podobě v kanceláři poradny . Pokud zájemce informacím porozuměl, začíná poradenský rozhovor. Sociální pracovník zjišťuje očekávání a osobní cíle zájemce. V případě, že osobní cíl zájemce je poradna schopna splnit a zájemce souhlasí s navrhovaným řešením, je uzavřena ústní smlouva o poskytnutí sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Tím se stává ze zájemce uživatel. Pracovník vyplní Záznamový list uživatele služby  a přidělí uživateli uživatelské číslo.

Telefonicky:

Při telefonickém kontaktu je zájemci sděleno, že se dovolal do Sociální poradny Centra domácí hospicové péče. Pracovník nejprve vyslechne zájemce o službu. Následně mu pracovník vysvětlí, jaké služby poradna poskytuje.

1. Zájemce nespadá do cílové skupiny odborné sociální poradny
Sociální pracovník doporučí dle svých možností a znalostí jinou sociální službu popř. jiné řešení.

2. Zájemce spadá do cílové skupiny odborné sociální poradny
Pokud je sociální pracovník schopen na telefonický dotaz odpovědět hned, je veden se zájemcem poradenský rozhovor. Sociální pracovník zjišťuje očekávání a osobní cíle zájemce. V případě, že osobní cíl zájemce je schopna poradna splnit a zájemce souhlasí s navrhovaným řešením, je uzavřena ústní smlouva o poskytování sociální služby. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
Tím se stává ze zájemce uživatel. Pracovník vyplní Záznamový list uživatele služby  a přidělí uživateli uživatelské číslo. Při složitějším dotazu je zájemci nabídnuta návštěva v poradně v době konzultačních hodin nebo v přirozeném sociálním prostředí uživatele.

Písemně:

Jestliže je z dotazu zájemce možné zjistit jeho očekávání a osobní cíle, tak mu sociální pracovník ve lhůtě 10 pracovních dnů dle svých možností a znalostí odpoví. V případě, že dle obsahu dotazu zájemce lze usoudit, že patří do cílové skupiny, je mu doporučen osobní nebo telefonický kontakt s poradnou tak, aby bylo možno uzavřít ústní smlouvu o poskytování služeb.

Odmítnutí zájemce o službu

Dle § 91, odst. 3. Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. může poskytovatel odmítnout zájemce o sociální službu, pokud:

Písm. a) Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (např. zájemce žádá pobytovou službu).

Písm. b) Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá (kapacita poradny je 6 uživatelů denně).

Písm. d) Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Sociální pracovník poradny vede evidenci zájemců, kterým nebylo vyhověno z důvodu nedostatečné kapacity. O této skutečnosti provede záznam do sešitu Evidence odmítnutých zájemců. V sešitu je uvedeno pořadové číslo, důvod odmítnutí, podpis pracovníka. Pokud zájemce s odmítnutím nesouhlasí, může si podat stížnost podle Informací pro zájemce o službu, které jsou umístěny v kanceláři poradny a na webových stránkách organizace.

Na žádost odmítnutého zájemce je vystaveno písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy (§ 91, odst. 7 Zák. č. 108/2006 Sb.).

Pracovník poradny odmítnutému zájemci poskytne podporu pro vyhledání jiné služby, popř. mu předá kontakt na jiné zařízení, které může navštívit.

V případě naplnění denní kapacity poradny sociální pracovník nabídne zájemci jiný termín.