24. 11. 2010, 20:50

Paliativní medicína...

      Před 100 lety se nejčastěji umíralo na infekce a úrazy. Vzhledem k velkému rozvoji medicíny, který začal v pol. 20 století, došlo k výraznému  prodloužení délky života.        V současné době umírá 10 % lidí náhlou smrtí, 90 %  umírá na následující onemocnění : nádory, chronické srdeční selhání, chronická obstrukční plicní nemoc, cévní onemocnění mozku, neurodegenerativní onemocnění ( demence, Parkinsonova nemoc). V některých částech světa je významné % úmrtí nemocných AIDS.      Dnešní medicína umí výrazně prodloužit délku života a zmírnit symptomy, které nemoc pacientovi působí. Nemocní mohou žít řadu let s kompenzovanou chronickou nemocí a mají dobrou kvalitu života.    Paliativní péče je moderní a celosvětově rychle se rozvíjející typ péče, který u nevyléčitelných nemocných usiluje o mírnění bolesti a dalších jevů. Paliativní péče je založena na interdisciplinární spolupráci a sdružuje lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální  aspekty.     Světová zdravotnická organizace deklaruje rozvoj paliativní péče jako jednu z priorit v oblasti rozvoje zdravotnictví a sociální péče.     Existuje však řada důkazů, že navzdory všem změnám v posledních desetiletích se velké většině nemocných a umírajících v naší zemi stále nedostává odpovídající péče. Závěr života mnohých pacientů je zbytečně provázen bolestí, osamělostí, ztrátou důstojnosti a dalšími formami utrpení, kterým by bylo možné předejít.    Příčin tohoto neuspokojivého stavu je nepochybně mnoho. Jednou z nejvážnějších jsou nedostatečné znalosti a dovednosti zdravotníků, kteří o pokročile nemocné pečují.    Zájem o paliativní medicínu se rozvinul v ČR po roce 1989. Rozvoj tohoto typu péče je však značně limitován stávajícím způsobem zdravotních pojišťoven, které odmítají uzavírat smluvní vztahy s agenturami specializované domácí hospicové péče.  Celkově lze říci, že dynamika rozvoje paliativní péče v ČR je pomalá, ve srovnání s ostatními srovnatelnými zeměmi (Polsko, Maďarsko).     V ČR chybí koncepční zdravotní politika v oblasti péče o nevyléčitelně a terminálně nemocné!  Paliativní medicína není méně drahá než léčba aktivní, liší se zásadně od takzvané ošetřovatelské péče v zařízeních  LDN. Množství nemocných, kteří tuto léčbu vyžadují, nejen v oblasti onkologie, nás zavazuje k rychlejšímu a důslednějšímu prosazování paliativní medicíny v praxi.
Načítání stránky