Podporují nás

Pochod pro hospic

Propozice a podrobné informace k pochodu naleznete zde:
http://www.hospic-horice.cz/pochod-pro-hospic/propozice-pochodu/

Rozhovor v Českém rozhlase

https://hradec.rozhlas.cz/odchazeni-je-vrchol-zivota-tezko-se-nam-tu-zanechavaji-vztahy-umirajici-7954587

S uzákoněním eutanázie v ČR nesouhlasíme

Hospicová služba je velmi důležitá a potřebná ve společnosti, kde smrt je stále tabuizované téma. Mimořádný zájem o uzákonění eutanázie v ČR, nás ještě více pobízí k ochraně života v jeho přirozeném konci.

Na konferenci ČLK jsme byli seznámeni se sebevražedným přístrojem Sarco, v němž může každý člověk nad 50 let ukončit v Holandsku svůj život. Nedávno se také tento přístroj prezentoval v Itálii na veletrhu. Na základě svobodného rozhodnutí do něj ulehne člověk a stiskem ruky uvolní kapsli s dusíkem. Takovou smrt v sarkofágu, kde hraje hudba, je výhled skrze poklop ven, považují někteří lidé dokonce „za euforickou“. Úvahy a diskuse na téma eutanázie budou jistě pokračovat. O to více je důležité uplatňování principů hospicové a paliativní péče a jejich rozvoj do celé společnosti. Zkušenost hospicové péče u lůžek umírajících lidí nám ukazuje, že naši nemocní touží žít dobrou kvalitu života, přejí si odejít v důvěrném prostředí svých rodin, s kvalitně ošetřenou fyzickou bolestí a s nadějí, že smrtí život nekončí. Věříme, že náš stát, který chrání lidský život, bude i nadále v jeho ochraně pokračovat.

Domácí hospic Duha uzákonění eutanázie v ČR zcela odmítá.

Jana Sieberová

DEN ZDRAVÍ – DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

30. KVĚTNA 2019, OD 13 DO 17 HODIN, NÁMĚSTÍ T. G. MASARYKA VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM.

Přítomni budou zástupci profesionálních sociální a zdravotních služeb. Můžete si nechat změřit tlak, hladinu cukru v krvi nebo vyzkoušet simulátor nárazu automobilů. Své služby představí i Domácí hospic Duha, o.p.s.

Pěvecké sbory zpívaly pro hospic

V pátek 24. května se na mnohých místech republiky uskutečnila tzv. Noc kostelů. V rámci této akce uspořádal Sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Bydžově koncert, jehož výtěžek podpořil náš hospic. Vystoupily tyto sbory: pěvecký sbor Vesna a Ratibor z Hořic pod vedením sbormistryně Olhy Kolodyi a pěvecký sbor Bona Vita z Hořic pod vedením sbormistryně Jitky Kateřiny Přibylové. Tímto děkujeme za krásný večer a štědrost všech, kteří tuto akci finančně podpořili!

Neboj se doplout aneb Umění doprovázet – celý pořad on-line v archivu TV Noe

Vážení přátelé, pokud jste nestihli některý z dílů cyklu Neboj se doplout – s Janou Sieberovou a Marií Svatošovou; nebo byste ho chtěli shlédnout znovu, naleznete nyní celý pořad v archivu TV Noe zde: http://www.hospic-horice.cz/wp-admin/post.php?post=8988&action=edit

Prohlášení Asociace hospiců a České společnosti hospicové péče k návrhu na zavedení eutanazie

Prohlášení APHPP a ČSHP ČLS JEP k poslanecké aktivitě a k vyjádření poslankyně Věry Procházkové ve věci prosazování uzákonění eutanázie.

Jana Sieberová oceněna medailí hejtmana Královéhradeckého kraje

Na základě nominací od široké veřejnosti dnes již tradičně uděloval hejtman Královéhradeckého kraje ocenění krajským občanům, v podobě pamětní medaile. Mezi oceněnými byla také zakladatelka Duhy, paní Jana Sieberová. Hejtman Jiří Štěpán jí předal medaili za obětavou pomoc druhým a rozvoj hospicové péče v kraji. „To vyznamenání náleží celému našemu hospicovému týmu, který pečuje o pacienty, i všem podporovatelům a dárcům, kteří umožňují existenci naší služby,“ řekla k převzetí pamětní medaile Jana Sieberová.

Pozvánka na konferenci „Hospic – dobrá tečka za životem“

Srdečně Vás zveme na tradiční mezinárodní odbornou konferenci Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska.

Konference o eutanazii

Zatímco hospice mají v případě umírajících pacientů zcela jasno, jaký přístup a zdravotní péče by jim měla být věnována, stále ve společnosti zaznívají hlasy, které navrhují jiné řešení: eutanazii. Česká lékařská komora se proto rozhodla toto kontroverzní téma opět otevřít v rámce odborné konference.  

Láska a úcta k člověku

V roce 2008 jsem se rozhodla opustit práci anesteziologické sestry a založila se svým manželem domácí hospic v malém podkrkonošském městě. Během let jsem se učila rozumět potřebám umírajících lidí a jejich rodinám. Naučila jsem se od nich mnoho a vnímám, že je třeba se o tyto zkušenosti dělit s ostatními lidmi.

Umírající lidé mi ukázali pokoru ve slabosti a závislosti na druhých lidech. Ale také pravdu a lásku života. Začala jsem během let objevovat překážky ve společnosti, které zamezují rozvoji tohoto druhu péče. Byla jsem mnohokrát konfrontována strachem ze smrti a otázkou, zda péči o svého umírajícího doma zvládneme. Burcovala mne neošetřená fyzická bolest a bída umírajících lidí, kteří si mne do svých domovů přivolali. Vnímala jsem ohromnou přesilu překážek, zatvrzelost srdcí lidí a jejich neochotu spolupracovat pro dobro umírajících.

V České republice stále většina lidí umírá v nemocnicích. Týmy domácích hospiců sjednocují rodiny, budují solidaritu, přinášejí konkrétní pomoc, respekt, úctu a lásku k člověku v jeho závěrečném období. Naše služba je poselstvím bohatství života darovaného ve službě pro umírající.

Přeji si, aby vznikaly další týmy domácích hospiců, aby burcovaly a narušovaly formy, které brání umírajícím lidem prožít závěr života v jejich přirozeném prostředí.

Jana Sieberová

Setkání ve Špindlerově Mlýně

Ve dnech 20.- 23.5. 2019 se uskuteční setkání na Eljonu ve Špindlerově Mlýně pro pracovníky hospiců s MUDr. Marií Svatošovou a Janou Sieberovou, které slouží jako prevence syndromu vyhoření. Zveme vás k aktivními odpočinku v krásném místě Krkonoš.

Přednášky

Dne 7.5., 24.5. 2019 se uskuteční přednáška s tématem hospicové péče na Lékařské fakultě  a 10. 5. 2019 na Zdravotnické škole v Hradci Králové. Přednášející jsou Jana a MUDr. Pavel Sieberovi.

Domácí hospic

Domácí hospicovou péčí často pomáháme v rodinách najít dar zvláštní krásy a jedinečnosti každého člověka v jeho přirozeném konci. Skrze lásku s praktickou zdravotně sociální službou, dochází ke zmírnění utrpení, které je spojené se smrtí. V tomto spočívá dar hospicové služby, kterou vykonáváme navzdory všem překážkám v jejím poskytování a rozvoji. Toto spojení mezi nemocným, rodinou a námi, vyžaduje blízkost, pochopení, společenství, dotyk. Naším cílem je krom zdravotnické služby i potřeba pomáhat rodinným příslušníkům vstupovat do vztahů ve svých vlastních rodinách, které přinášejí uzdravení jim a nakonec i nám všem. Jednota s našimi umírajícími a jejich blízkými, je podstata naší služby. Domácí hospicová péče není cesta jasně vytyčená, ale roste v místě, kde hospic působí a nabízí své služby. Pomáhá měnit společnost a vzbuzuje solidaritu. Není to cesta jednoduchá. Proměna prostředí ve smyslu pochopení filosofie služby domácích hospiců, vyžaduje čas a stálé úsilí.

Jana Sieberová

Přednáška pro Urologickou kliniku Fakultní nemocnice Hradec Králové

Firma Forsapi ve spolupráci s Urologickou klinikou FN a LF UK v Hradci Králové pořádá urologický seminář pro zdravotníky. Na téma „Deset let zkušeností s poskytováním domácí hospicové péče“ přednáší Jana Sieberová.

Velikonoční přání

Přejeme všem požehnané Velikonoce a radostné jarní dny! Vaše Duha

Výstava obrázků a fotografií ze soutěže

Do naší fotografické a výtvarné soutěže dorazilo velké množství nádherných děl. Všechny si je nyní můžete prohlédnout na výstavě na hořické radnici.

Domácí hospic

 

Dříve lidé umírali běžně doma, v kruhu svých blízkých. V dnešní době většina umírajících pacientů tráví své poslední dny v nemocnicích, často v samotě a opuštěnosti. Během posledních deseti let vznikají domácí hospice, které jsou schopné rodinám umírajících lidí odborně pomoci.

Hospic nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích nebude opuštěn. Pracovní tým domácího hospice je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, duchovních. Má vybavenou půjčovnu kompenzačních pomůcek, které usnadní péči o nemocné v domácím prostředí. Poskytne komplexní péči – zmírnění bolesti, úlevu od obtížných projevů nemoci, psychologickou a duchovní pomoc.

Každý člověk na konci svého života má právo na důstojnou péči. Otázka života a smrti v nás vzbuzuje strach a úzkost. V domácím hospici je možné využít poradnu pracovníků sociální péče, kteří vám poskytnou podstatné informace o domácí hospicové péči.

Umírající lidé potřebují blízkost, soucit, pozornost a čas. Také rodiny, které pečují o své blízké, potřebují podporu, oporu a jistotu, že jejich blízkým bude poskytnuta profesionální a hluboce lidská pomoc.

Důstojná smrt je právem každého člověka.

Jana Sieberová

Přednáška na LF v Hradci Králové

Dne 16.4. 2019 se uskuteční přednáška s tématikou domácí hospicové péče pro pátý ročník mediků na LF v Hradci Králové.

Přednášející MUDr. Pavel Sieber a Jana Sieberová se podělí o své zkušenosti.

Přednáška v Kroměříži

Dne 9.-10. 4. 2019 se uskuteční přednáška s tématikou domácí hospicové péče v Kroměříži pro pracovníky Charity. Přednášející Jana Sieberová se podělí o zkušenosti z doprovázení umírajících lidí.