Podporují nás

Izrael

Letošní rok, v postní době, se mi vyplnil můj mnohaletý sen. Vydala jsem se spolu s ostatními poutníky do Izraele, do míst, kde se zrodilo křesťanství. Přála jsem si na těchto svatých místech poděkovat za dar víry a také za 10 let hospicové služby. Nesla jsem v srdci celou svou rodinu, ale také všechny přátele z mnoha míst naší země, kteří se během let, tak jako já, rozhodli sloužit umírajícím lidem.

Strávili jsme sedm dnů ve Svaté zemi a putovali po biblických místech v Kristových stopách s každodenní mší svatou. Navštívili jsme Jeruzalém, Betlém, Nazaret, Seforis, Jericho, Tábor, Tel Aviv, Caesarea Přímořská, Kána Galilejská, Karmel, Ein Karem, hora Pokušení a Blahoslavenství, Kafarnaum, Tabgha, Petrův primát, biblická řeka Jordán, koupání bylo v Mrtvém moři a nechyběla plavba po Galilejském jezeře.

Po příletu do Tel Avivu, jsme odjeli do Nazaretu v jižní Galileji. V Nazaretu žije smíšené obyvatelstvo – křesťané, muslimové, židé. Druhý den ráno v bazilice Zvěstování, byla sloužena mše svatá. Zde anděl Gabriel zvěstoval Panně Marii, že porodí dítě. Ježíš na tomto místě trávil své dny se svými rodiči Josefem a Marií. Mohli jsme si prohlédnout chrám s dílnou sv. Josefa (Svaté rodiny). Dále naše kroky vedly do Kány Galilejské, kde se uskutečnil první Ježíšův zázrak, proměnění vody ve víno na svatbě v Káně. Naše putování pokračovalo na horu Tábor, kde je bazilika Proměnění Páně. Zde Ježíš byl před apoštolem Petrem a Janem proměněn, jeho šat byl zářivě bílý.

Další zastavení bylo v Kafarnaum , v dobách Ježíše to bylo bohaté židovské město. Tady Ježíš potkal své učedníky Petra, Ondřeje, Jakuba, Jana a Matouše, všichni byli rybáři. V tomto dlouhodobém působišti Ježíše Krista, místa mnoha zázraků a znamení, se nachází dům rybáře Petra. Dále následovala Tabgha, kde došlo k nasycení zástupů při zázračném rozmnožení chleba a ryb. Blízko břehu je bazilika Mensa Christi, tato kaple označuje místo, kde se Ježíš zjevil po své smrti a zde ustanovil Šimona Petra do úřadu Primase. Na hoře Blahoslavenství, nad Galilejským jezerem, byla sloužena mše svatá. Z kostela Blahoslavení je nádherný pohled na jezero. Z hory Osmera Blahoslavenství zaznělo Ježíšovo „Horské“ kázání. Odpoledne nás čekala plavba po Galilejském jezeře, které bylo klidné a pokojné. Poslední zastavení tohoto dne bylo místo Jardenit – místo křtu, kde je biblická řeka Jordán. Zde bylo vidět nespočetné poutníky, kteří přicházeli na toto místo, aby se ponořili v bílých šatech do svatých vod. I naše společenství následovalo tradiční zvyklost Písma svatého a jeden po druhém jsme se nořili do posvátné řeky.

Další den jsme cestovali do města Haifa na pohoří Karmel, kde se nachází Mariánská svatyně Stella Maris (malá bazilika), zde je jeskyně proroka Eliáše a také překrásná vyhlídka na Haifu. Na tomto místě jsem děkovala za spojení v modlitbě se sestrami karmelitkami, ale také i za ostatní řeholní komunity. V Caesaree Přímořské jsou ohromující trosky antického Herodova města, které po jeho smrti užívali římští prokurátoři včetně Pontského Piláta, ale působili zde i apoštolové Pavel, Filip a Petr, který zde obrátil na křesťanskou víru centuria (římského setníka). Poté jsme navštívili Jaffu (Tel Aviv), která byla již ve starověku důležitým přístavem a hrála roli v některých biblických událostech. Tel Aviv je dnes moderním městem, střediskem kultury a zábavy.

Program pokračoval v Betlémě, kde se nachází bazilika a místo Narození Ježíše Krista, jesličky, bazilika sv. Kateřiny, kostel Mléčné jeskyně. Josef a Marie přišli z Nazaretu do Betléma z důvodu sčítání lidu, nařízeného římskými autoritami. Od samého počátku křesťanství byla jeskyně, kde se narodil Ježíš posvátná. Po zničení Druhého chrámu se židé scházejí k modlitbám u Západní zdi, která se stala světoznámou pod názvem Zeď nářků, kde židé oplakávají zničení svého chrámu. Na hoře Sion – Caenaculum, je místo ustanovení Poslední večeře a Seslání Ducha svatého, dále Davidův hrob, tradiční místo hrobu krále Davida a bazilika zesnutí Panny Marie, kde byla tento den sloužená mše svatá.

Pohled na Jeruzalém, kam putují poutníci z celého světa, je dech beroucí krása a úcta k Bohu, našemu Pánu. Příjezd byl k Jaffské bráně, zde je vstup do Starého města. Procházeli jsme Křížovou cestu na Golgotu, místo ukřižování Ježíše Krista a s úctou vstoupili do chrámu Božího hrobu. Svatá hrobka je nejsvětější místo křesťanství. Hrob byl původně ve skále, nad hrobem svítí 43 lam, po třinácti za každou církev – Římsko-katolickou, Řecko-ortodoxní a Arménskou a čtyři za kopskou, v nich hoří dnem i nocí svíce. První místností v hrobce ke kaple anděla. Tady Máří Magdaléna, když přišla k hrobu zjistila, že tělo zmizelo první neděli po Ukřižování. Spatřila anděla v bílém sedícího na kamenném oltáři. Sloup uprostřed místnosti obsahuje kus kamene, kterým byla hrobka uzavřena.

Litostrotos je kamenný chodník z dob časů císaře Hadriána, dále jsme viděli podzemní kanály Jeruzaléma, zbytky Antoniovy pevnosti, Hadriánův oblouk, chrám Odsouzení a Bičování, baziliku sv. Anny, nádrž Bethesda. Odpoledne začal pomalý a postupný výstup na Olivovou horu přes údolí potoka Cedron, do Getsemanské zahrady a jeskyně. Navštívili jsme chrám Hrobu Panny Marie, baziliku Národů (Smrtelné úzkosti Páně), chrám Dominus Flevit, kde Pán zaplakal, odkud mimo jiné Ježíš předpovídal zkázu Jeruzaléma. Zde se nachází panoramatická vyhlídka na starý Jeruzalém a chrám Páter Noster s mozaikovými zobrazeními modlitby Páně v mnoha světových jazycích, nakonec na vrchu Olivové hory je „kaple“ s místem Nanebevstoupení Ježíše Krista.

Předposlední den jsme začínali mší svatou v bazilice Narození Páně u sv. Kateřiny v Betlémě, poté byl výjezd z Betléma do překrásného údolí Wádi Quelt, na poslední Ježíšovu cesta z Jericha do Jeruzaléma. Zde se nachází hora Pokušení a Jericho, nejstarší a nejníže položené město na Zemi dobyté Jozuem Boží mocí, dále Elíšův pramen, Zacheův fíkovník. V odpoledních hodinách v době přestávky byla možnost koupání v Mrtvém moři se závěrečným posezením a večeří v „pastýřském stanu“.

Poslední den naší pouti dopoledne jsme dojeli do Ein Karem, místa Navštívení Alžběty Pannou Marií – Magnifikat, (bazilika Navštívení), dále do baziliky Narození Jana Křtitele a po poledni jsme se připravovali na odlet z Tel Avivu.

Můj největší dar v životě – je dar víry. Znám život prázdný a znám život naplněný živou a skutečnou nadějí, vírou a láskou. Tak jako dýchám, je pro mne přirozená víra v Boha. Nenacházím vhodná slova, abych dokázala vyjádřit, jak silně se mne dotýkala tato posvátná místa. Mohla jsem děkovat, chválit a velebit Boha. Mohla jsem na těchto místech děkovat za tolik darů, které jsem dostala a vyplakat všechnu bolest, kterou jsem v sobě nesla. Život s Bohem není snadná cesta, posypaná jen růžemi, ale pozvolné stoupání neznámou a náročnou krajinou, kde se ale nachází vždy oáza k zastavení a občerstvení na další putování životem.

Děkujeme všem, kteří tuto přenádhernou pouť připravili, kteří nás doprovázeli, s láskou se o nás starali a předávali nám výklad a svědectví těchto posvátných míst. Děkujeme cestovní kanceláři Avetour s.r.o., děkujeme za duchovní doprovázení královéhradeckému biskupovi Mons. Janu Vokálovi a velké poděkování patří Mons. Pavlovi Dokládalovi a Ing. Haně Frančákové.

Jana Sieberová

 

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.