Podporují nás

Doporučení Rady Evropy…

     Doporučení Rady Evropy č. 1418/1999 „O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících.“ ( Charta práv umírajících)

    Nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám má být dopřán rovný přístup k přiměřené paliativní péči.

    Příbuzní a přátelé mají být povzbuzováni, aby doprovázeli nevyléčitelně nemocné a umírající a ať je jejich snaha profesionálně podporována. 

     Pokud je možné pečovat o nevyléčitelně nemocné nebo umírající ambulantně, ať vznikají sítě pro poskytování paliativní péče.

Stav:

    Domácí hospicová péče doposud není na území našeho kraje, v rozporu s doporučením WHO a Rady Evropy, zabezpečena.

  Hospicové občanské sdružení Duha disponuje platnou registrací na domácí péči. Žádost o vyhláčení výběrového řízení na domácí hospicovou péči byla podána a následně zamítnuta. Sdružení disponuje personálním, materiálním a technickým vybavením k zabezpečení uvedeného druhu péče.

   Návrhy:

  Frekvence návštěv u pacienta 1x denně, v počáteční fázi 1 – 2x týdně, ve finální fázi onemocnění před úmrtím či překladem do lůžkového hospice 3x denně. Dostupnost pro pacienta je 24 hodin denně. Dojezdová vzdálenost je 3O km. Sdružení zajistí půjčování pomůcek nemocnému.

   Kritéria pro přijetí do domácí hospicové péče:

    U nemocného byla vyčerpána kauzální léčba a další léčba a péče jsou směřovány na mírnění symptomů doprovázejících primární onemocnění.

   Pacient a rodina je s tímto srozuměna a souhlasí.

   Rozumná lékařská prognóza dožití pacienta je v řádu týdnů až několika měsíců.

    Alespoň  jeden  rodinný příslušník či jiná blízká osoba je ochotna převzít nepřetržitou pečovatelskou službu u pacienta a zároveň domácí zázemí pacienta a jeho rodiny disponuje přiměřenými prostorovými a hygienickými podmínkami ke kvalitnímu poskytování uvedené péče.

     Lékař DHP:

     Uskutečňuje formou návštěv pacienta v jeho rodinném prostředí, směřuje činnost zdravotních sester DHP, telefonicky konzultuje se zdravotní sestrou, zdravotní sestry pracují samostatně, dle potřeb pacienta, ošetřují dle ordinace a konzultace s lékařem DHP, ambulantním specialistou, praktickým lékařem pacienta.

   Činnost zdravotní sestry:

    Úvodní návštěva u pacienta je spolu s lékařem. Zajišťuje dohodu a podepsání smlouvy o poskytování DHP s pacientem a rodinou. Stanoví ošetřovatelskou anamnézu, stanoví priority ošetřovatelské péče – na základě konzultace s lékařem, pacientem a  rodinou. Hodnotí riziko komplikací, stanoví praktický návod ke  zvládnutí krizových situací. Vyšetří stav pacienta – kontroluje fyziologické funkce, stav vědomí, TK, pulz, kontrola teploty, dutiny ústní, saturace kyslíku, zhodnotí léčbu bolesti, příjem a výdej tekutin, prevence dekubitů, převazy ran, zhodnotí fáze přijetí nemoci dle Kubler- Rossové. Edukuje pacienta a rodinu, zacvičuje pečující rodinné přísĺušníky ve zvládnutí jednoduchých ošetřovatelských úkonů, zacvičuje v ovládání a manipulaci s pomůckami ( koncentrátor kyslíku, automaticky polohovací lůžko, kompenzační pomůcky aj.) Připravuje pacienta a rodinu na výskyt komplikací, stanovení praktického návodu k zvládnutí krizových momentů. Připravuje léky, aplikuje léky p.o., s.c., i.m., per rectum, do portů, do kontinuálních pernamentních katetrů, hygienická péče, sestavení pitného a výživového režimu, podávání kyslíku a léčebných směsí do dýchacích cest, odsávání z dýchacích cest, péče o permanentní katétry, porty, lineární dávkovače, ošetření stomií, klyzma, proplach, cévkování, hodnocení SOS dávek. Zajištění enterální, parenterální, s.c. výživy a hydratace dle ordinace lékaře, asistence sestry při vyšetření pacienta lékařem, zhodnocení stavu pacienta a stanovení ořetřovatelského plánu, intenzivní péče u pacienta v analgosedaci, telefonická konzultace sestry s lékařem DHP. Péče o mrtvé tělo. Vedení dokumentace, předávání informací o stavu nemocného pohotovostní službě DHP, pohotovostní návštěva sestry na základě telefonického hovoru s rodinou při náhlém zhoršení stavu pacienta, včetně sobot, nedělí a nočních hodin ( 24 h denně, 7 dní v týdnu). Telefonická konzultace s rodinou a její vedení v pečování o nemocného.

Musíte být přihlášeni k přidávání komentářů. Přihlašovací jméno a heslo obdržíte na Váš mail. Žádosti o přístup na web posílejte na adresu uvedenou v kontaktech. Děkujeme za Vaše příspěvky.