Podporují nás

Město Hořice Královéhradecký kraj NF AVAST Nadace Agrofert Lesy ČR Biskupství královéhradecké Nadace KB Jistota Domácí hospic Duha Výbor dobré vůle Kubištovy Hořické trubičky - JANKA Nadační fond Pepina Strix Hořice Kimtex Petráčkovy hořické trubičky Město Nová Paka Město Lázně Bělohrad CWS boco Michal Súkup

Proběhlo setkání pozůstalých

Pozůstalí po zemřelém pacientovi jsou vždy vrženi před novou životní realitu. Musí se vyrovnávat s celou řadou okolností, které provází ztráta blízkého a mnohdy i s úplnou samotou. Jsme velice rádi za uskutečněné setkání pozůstalých, které v našem Centru domácí hospicové péče proběhlo 21. 2. I když jsme si současně vědomi toho, že otevírání vzpomínek je vždy vnitřně bolestné, setkávání s dalšími, kteří prožili umírání doma, může být nepříjemné. Považujeme však za nutné tuto službu pozůstalým nabízet. Sdílená bolest se totiž stává bolestí poloviční. Děkujeme, že jste přišli!

Duchovní obnova na Vranově u Brna

VRANOV III. – DUCHOVNÍ OBNOVA (nejen) PRO ZDRAVOTNÍKY

8.3.-11.3.2018; Marie Svatošová, Jana Sieberová, P. Pavel Rousek

Mamma HELP navštívil hořickou Duhu

Centrum domácí hospicové péče v Hořicích dnes navštívily zástupkyně Centra Mamma HELP v Hradci Králové. Předmětem setkání bylo nejenom vzájemné představení činnosti obou organizací, ale hlavně diskuse o možnostech pacienta získat odborné poradenství ke své nemoci a z ní plynoucích životních situací. Ty se dotýkají nemocného i jeho okolí.

Mamma HELP – organizace nabízí odborné poradenství ženám s rakovinou prsu. Pomáhá těmto ženám se zorientovat v jejich těžké životní situaci. Nabízí osobní zkušenost terapeutek, které si samy onemocněním prošly, různé rady a tipy, individuální přístup a empatii. Vedle tohoto hlavního cíle Mamma HELP provozuje edukační činnost a nabízí nemocným členství ve Sdružení pacientek.  

Hospicová služba se šíří dál…

Věřte, že není dobré, aby člověk umíral sám. Právě v hodině smrti potřebujeme být spojeni s druhými lidmi. Služba těmto pacientům znamená setrvávat především v jejich blízkosti a být jim připomínkou, že jsou milováni. Cílem Domácího hospice Duha o.p.s. v Hořicích, je snaha vštípit této společnosti, že lidský život má smysl a může být plnohodnotně prožitý až do samotného závěru. Člověk 21. století nemusí umírat v bolestech za plentami nemocnic a ústavů, ale může odejít v důstojných podmínkách domácího prostředí uprostřed svých nejbližších. Nemusí přitom trpět fyzickým a ani psychickým strádáním a nemusí být ve své nemoci sám. Jsem vděčná, že paliativní péče se navzdory všem překážkám šíří dál.

Jana Sieberová

Rozhovor pro Jičínský deník

Nejprve, co je u Vás nového?

Domácí hospic Duha v Hořicích vstupuje v roce 2018 do devátého roku své existence. Doprovodili jsme s týmem zdravotních sester, sociální pracovnice, lékařů a kaplana desítky umírajících lidí všech věkových kategorií, kteří závěr svého života prožili doma, s důstojností člověka, v kruhu svých blízkých, bez fyzické bolesti a také s nadějí, že život smrtí nekončí. Každý z umírajících lidí nám předal hluboké poselství touhy lidského života po úctě a lásce. Tito nemocní jsou pravdiví, v jejich tváři je patrné prožité utrpení spojené s těžkou nemocí, ale jejich nitra jsou bez falše a klamu.

Přednáška v Lomnici nad Popelkou

Dne 19.2. 2018 v 17.00 hodin se uskuteční přednáška Jany Sieberové v Lomnici nad Popelkou. Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny péče o pacienty v závěrečné fázi života v jejich vlastním sociálním prostředí a popsat jejich situaci. V přednášce budou představeny důvody vzniku domácího hospice Duha v Hořicích a konkrétní kroky nutné k jeho zbudování v poměrech malého města.

Jaké je to zůstat s umírajícími lidmi a mít účast na jejich namáhavých bojích? Připravují se umírající lidé na svou smrt? Je vůbec možné objevit v tomto období radost, naději a odvahu k novému životu? Máme strach z toho, že budeme umírat sami. Všichni hledáme někoho, kdo by nám pomohl důstojně zemřít. Smrt je velká ztráta, může být i darem?

Hospicová péče a otázky související se v poslední době ve společnosti stávají hodně aktuální, ne pouze z hlediska zdravotního a sociálního, ale i z hlediska existenciálního. Ve světě sílí trend hledání hodnot, hledání smyslu života a jeho perspektiv.

Kurz duchovní péče 17.2.

Dne 17.2. se uskuteční v Domácím hospici Duha od 9.00- 15.00 hodin pokračování Kurzu pro dobrovolníky v pastorační péči o nemocné. Přednášet budou P. Pavel Rousek, Mgr. Eliška Zapletalová /ekumenismus v duchovní péči/ a Mgr. Magdaléna Kolátorová /sociální problematika/.

Přednáška na gymnáziu v Hradci Králové

Dne 16. 2. 2018 se uskuteční přednáška s hospicovou tématikou na Biskupském gymnáziu Bohuslava Balbína v Hradci Králové. Autorka přednášky Jana Sieberová doprovodila s týmem Domácího hospice Duha v Hořicích na desítky umírajících lidí. Se studenty se bude zamýšlet nad tím, zda je smrt skutečně něčím tak hrozným a absurdním nebo je možné se na smrt připravit se stejnou pečlivostí s jakou se rodiče připravují na narození dítěte.

Návštěva v Domácím hospici Náruč Plzeň

V každém nově založeném domácím hospici vnímám jistý prorocký prvek, který vyplnil určitou mezeru v nedostupnosti tohoto druhu péče v daném regionu naší země. Týmy, které vznikají, jsou poskládané z lidí dobrého srdce, mají osobní zkušenost se smrtí a časem na ni cítí potřebu odpovídat. Tímto způsobem se zrodil i Domácí hospic Náruč v Plzni, který jsem v těchto dnech navštívila.

Děkuji za pozvání paní ředitelce Janě Červánkové a jejímu týmu. Děkuji všem lékařům, zdravotním sestrám a všem dobrým lidem, kteří se k tomuto dílu během let přidali. Přeji týmu Domácího hospice Náruč hodně radosti, potřebnou sílu a jistotu, že tato tak požehnaná služba má v naší společnosti své místo a je potřeba jí neúnavně nést dál.

Myšlenka pomáhat umírajícím lidem se rodí v konfrontaci se smrtí, opuštěností, utrpením, ponížením. Uprostřed těchto muk povstávají lidé, kteří odpovídají na kladení otázek, jak toto utrpení zmírnit nebo odstranit. Idea domácích hospiců se zrodila z vnitřní touhy pomáhat alespoň malému počtu umírajících lidí zemřít doma, v kruhu svých blízkých.

Duha vznikla v roce 2009, v době, kdy byly snahy o uzákonění eutanazie v ČR a domácí hospicová péče byla v tomto regionu zcela neznámý pojem. Během deseti let se hospicová myšlenka šířila do dalších koutů Čech, Moravy i Slovenska a vznikla velmi široká skupina lidí, kteří se s odvahou pustili do služby, o které věří, že je pravdivá a smysluplná.

Jana Sieberová

 

Jak umírají doktoři?

Studie, která porovnávala dobu přežívání u pacientů se stejnou diagnózou v hospicích a ve zdravotnických zařízeních, vyplynulo, že „neléčení“ pacienti v hospicích žijí déle než ti, kteří aktivně vyhledávají marnou léčbu​.

Více zde: Jak umírají doktoři?

Alena Komolá z Domácího hospice sv. Kateřiny Sienské píše…

Smrt je v poslední době tabuizovaným tématem. Nehodí se do našeho způsobu života. Strach ze smrti vedl k jejímu odmítnutí. Její odmítnutí k zavřením očí a jejímu zasunutí, do míst kde není vidět. Tyto zavřené oči pak k neschopnosti se s ní vyrovnat, když nás zasáhne. Přesto, že je zde s námi od počátku a v životě každého z nás.

Duhu navštívili z Domácího hospice sv. Kateřiny Sienské

1.2. 2018 vznikl na Hané Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské. Je tomu pět let, co pocítila volání sloužit umírajícím lidem Veronika, dětská zdravotní sestra, pracující ve FN Olomouc. Pěl let sledovala Duhu a je to asi 2 roky, co Janu Sieberovou oslovila v Brně, na konferenci.

Vzpomínka na kardinála Vlka – rozhovor

Kardinál Miloslav Vlk se zúčastnil setkání hospicového hnutí, které se konalo v zrekonstruovaném sídle hořického hospice Duha, kam se sjely týmy z celé republiky. Během své návštěvy poskytl Jičínskému deníku rozhovor.

Pozvánka na mši svatou za kardinála Miloslava Vlka do katedrály sv. Víta

Ač se o tom v médiích tolik nepsalo, jedním z těch, které odchod kardinála Miloslava Vlka zasáhl nejvíce, byl jeho nástupce na svatovojtěšském stolci, kardinál Dominik Duka. A že nejde jen o nějaké zdvořilostní konstatování, dosvědčují lidé, kteří stáli při Dominiku Dukovi v okamžiku, kdy se tato smutná zpráva nesla do našich domovů. Svírá-li se lidská duše žalem, slzám se dá stěží ubránit. A platí to i v případě kardinálů…

Vzpomínky Josefa Feika

Vážení přátelé, srdečně vás zveme k poslechu rozhlasového pořadu Křesťan a svět, jehož hostem bude dlouholetý podporovatel Domácího hospice Duha, jedenadevadesátiletý pan Josef Feik. Jedním z jeho výtvorů pro hospic je Orlicko-oustecký betlém, který je trvale vystaven před vchodem do sociální poradny v Centru domácí hospicové péče v Hořicích.

Více informací o pořadu zde: Vzpomínky Josefa Feika

Nabídka akcí Domácího hospice Duha v roce 2018

Drazí přátelé,

Domácí hospic Duha vám nabízí v roce 2018 akce:

8.3. – 11.3. – exercicie Vranov /MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová, P. Pavel Rousek/

18. 10.- 21.10. – exercicie Vranov /MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová, P. Pavel Rousek/

10. 9.- 13.9. – setkání pro zdravotníky a ostatní v pomáhajících profesích – Eljon, Špindlerův Mlýn /MUDr. Marie Svatošová, Jana Sieberová/

27.4.- 29.4. – setkání domácích hospiců /možnost pro celou rodinu/ – Vesmír /Diecézní centrum života mládeže/ Deštné v Orlických horách

11.11.- 13.11. setkání ředitelů a vedoucích domácích hospiců – Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn

Přednáška pro zaměstnance MMN, a.s. nemocnice v Semilech

Dne 5.2. 2018 od 13:00 hodin se uskuteční přednáška s problematikou paliativní péče pro zaměstnance MMN,a.s.  nemocnice v Semilech.

Jana Sieberová ve své přednášce seznamuje posluchače se skutečností uvědomění si nevyléčitelného onemocnění, emočního prožívání jak na straně nemocných, tak i jejich blízkých. Důležitost klade nejen na poskytnutí odborné paliativní péče, ale hovořit bude o rozpoznání spirituálních potřeb u nemocných, ale také o nabídce duchovní služby a její podstaty.

Účastníci tak mohou získat představu o poskytování domácí hospicové péče včetně rozhovorů v duchovní péči, kdy se pečující profesionál citlivě dotýká hloubky nitra pacientů i rodin a nechává tak vzájemnou spolupráci v atmosféře svobody, důstojnosti, sdílení, úcty k prožitým chvílím.

Kurz duchovní péče zahájen

Drazí přátelé,

dne 3. 2. 2018 se v Domácím hospici Duha v Hořicích uskutečnilo slavnostní zahájení Kurzu pro dobrovolníky v duchovní péči za přítomnosti J.E. Mons. Josefa Kajneka, Jana Paseky, biskupského vikáře pro pastoraci, MUDr. Michala Hrnčiarika, Pavla Rouska, hospicového kaplana, Jany Sieberové a Zdislavy Polákové.

Máme důvod k radosti, neboť se do kurzu přihlásilo 25 účastníků z měst Česká Třebová, Hradec Králové, Lázně Bělohrad, Vysoké Mýto, Dobruška, Jaroměř, Bukovina, Vrchlabí, Žamberk, Litomyšl, Studenec, Jablonec nad Nisou, Praha, Jičín, Česká Třebová, Potštejn, Nová Paka, Lomnice nad Popelkou, Hořice a od počátku se v Duze vytvořilo živé, přívětivé a otevřené společenství.


Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské, Senice na Hané

Drazí přátelé,

1.2. 2018 zahájil svou činnost Domácí hospic sv. Kateřiny Sienské, který má sídlo v Senici na Hané. Byla jsem pozvána k besedě o problematice domácí hospicové péče pro veřejnost, která se uskutečnila v reprezentačních prostorách MÚ Litovel.

Dva roky uplynuly od první návštěvy žen zakladatelek, které mne oslovily s myšlenkou založit domácí hospic na konferenci v Brně a poté se rozhodly k návštěvě Domácího hospice Duha v Hořicích. Zrození každého díla má svůj čas a nemá smysl realizaci hospice nijak urychlovat. Je potřebné nechat myšlenku posupně zrát a ověřovat si, zda služba, ke které cítíme povolávání, má v místě, kde hospic vznikne, své opodstatnění, ale také zda je to skutečně služba, ke které máme vlastní dispozice.

Drahá Jano…

Drahá Jano, 

děkuji za Tebe a ráda bych Ti vyjádřila díky za Tvou horlivou službu mířenou nejen přímo k pacientům, ale čím dál častěji také k také naší rozrůstající se hospicové komunitě.“ Domácí hospic Duha začínal v roce 2009 jako ojedinělé občanské sdružení, které začalo poskytovat domácí hospicovou péči.